privacy-polis

Topschoonmaakartikelen, gevestigd op de industrieweg 4B 4104 AR Culemborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.topschoonmaakartikelen.nl  de industrieweg 4B 4104 AR Culemborg 0345-752446
G.Maarschalkerweerd is de Functionaris Gegevensbescherming van topschoonmaakartikelen wij zijn te bereiken via info@topschoonmaakartikelen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Topschoonmaakartikelen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten/ producten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om
zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@topschoonmaakartikelen.nl, dan verwijderen wij deze informatie per direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Topschoonmaakartikelen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
Topschoonmaakartikelen.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het
gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens {bijvoorbeeld een medewerkers van Topschoonmaakartikelen} tussen zitten. 

Delen van persoonsgegevens met derden Topschoonmaakartikelen deelt alleen persoonsgegevens met derden voor het versturen van de bestelde artikelen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Topschoonmaakartikelen gebruikt functionele, analytische en tracking cookie’s. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone’s. Topschoonmaakartikelen gebruikt cookie’s met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookie’s worden ook gebruikt om de website goed te laten werken
en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookie’s die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij
uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookie’s en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookie’s
door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookie’s meer op slaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Topschoonmaakatikelen en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Topschoonmaakartikelen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek
tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzoek. Topschoonmaakartikelen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Topschoonmaakartikelen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met onze klantenservice of via info@Topschoonmaakartikelen.nl
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Topschoonmaakartikelen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren devolgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens éénmalige bestellingen: Deze worden bewaard tot na het uitleveren van de bestellingen.                                                                                    Persoonsgegevens vaste klanten: Deze gegevens worden bewaard zolang u klant bent. 

Topschoonmaakartikelen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Topschoonmaakartikelen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wilt u meer weten neem dan gerust contact met ons op.